Buradasınız

e-Tebligat

 

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat (E-Tebligat), tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

E-Tebligat Uygulaması Ne Zaman Başladı?

E-Tebligat uygulamasına 1 Nisan 2016 tarihinde başlanmıştır.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (malmüdürlükleri) ise elektronik tebligat uygulamasına  1/1/2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

E-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, E-Tebligat başvurusunu; “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)” ile kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri ise E-Tebligat başvurusunu; “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”’ni Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (?/)  sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak yapabilecekleri gibi, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermek suretiyle de yapabileceklerdir.

E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum?

Elektronik tebligat gönderimi yapıldığında bilgilendirme amacıyla, mükelleflerin E-Tebligat başvurusu sırasında ya da daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ya da e-posta adreslerine bildirim mesajları gönderilebilmektedir.

Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini, ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir. Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef tarafından takibi önemlidir.

E-Tebligat Sistemi ile Gönderilen Belgeler Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

E-Tebligat Bildirimindeki İletişim Bilgilerimi Değiştirebilir miyim?

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi (?) sistemi üzerinden “ E-TEBLİGATLARIM” bölümünde bilgilendirme mesajlarının gönderileceği iletişim bilgilerini güncelleyebilmektedirler.

E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir miyim?

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerimizin zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; gerçek kişiler için ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi, tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesidir.

E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Cezai Müeyyidesi Var mıdır?

456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre E-Tebligat sistemine dahil olması zorunlu olan mükelleflerimiz hakkında, süresinde bildirimde bulunulmaması durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinde cezai müeyyide uygulanması hükmü bulunmaktadır.

E-Tebligat Sisteminin Kanuni Dayanağı Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükmüne istinaden, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili teknik altyapı oluşturularak 2015 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik tebligat sistemi kurulmuştur.

Diğer kamu kurumları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Kurmuş Olduğu E-Tebligat Sistemi Aracılığı ile Tebligat Gönderiminde Bulunabilirler mi?

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesine 7020 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile eklenen hüküm gereğince idari yaptırım kararları veren kurumlar, Başkanlığımızın kurmuş olduğu E-Tebligat Sistemi aracılığı ile idari yaptırım karar tutanaklarını gönderebilmektedir.

E-Tebligat Sistemi ile UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) Arasındaki Fark Nedir?

E-Tebligat sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılında, UETS ise 2019 yılında PTT tarafından kurularak faaliyete geçirilmiştir.

E-Tebligat Sistemi kapsamına 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yanı sıra isteğe bağlı olarak da katılım sağlanmaktadır.

UETS ile ilgili olarak kapsama alınan muhataplar 6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının E-Tebligat Sistemi kullanımı ücretsizdir.

E-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

  • Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.
  • Hizmet kalitesini arttırır.
  • Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.
  • Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.
  • Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu gibi bilgiler elektronik ortamda güvenilir bir şekilde saklandığı ve istenildiğinde görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz. 
  • Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.
  • E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.
Türkçe